fbpx

algemene voorwaarden & privacy

overeenkomst voor diensten

toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met jkg ELEMENT vzw wordt gesloten. Een overeenkomst kan bestaan in de vorm van een contract of na schriftelijk akkoord van een offerte.

rider

jkg ELEMENT vzw bezorgt de tegenpartij een rider waarin de nodige praktische informatie wordt verworven en waarin duidelijk wordt vermeld welke voorzieningen moeten worden getroffen.

prijs

De prijs zoals vermeld in de overeenkomst is bindend.

wijziging overeenkomst

De tegenpartij kan schriftelijk vragen de overeenkomst te wijzigen. Indien het enkel om wijziging van het aantal deelnemers gaat en dit tot 14 dagen vooraf gebeurt, is er geen kost verschuldigd. Bij dergelijke wijziging minder dan 14 dagen vooraf, dient minimaal het bedrag zoals overeengekomen te worden betaald.

annulatie

Indien de tegenpartij de overeenkomst wilt annuleren, dient dit schriftelijk te worden meegedeeld. Bij annulatie tot 14 dagen vooraf, dienen de reeds gemaakte kosten vergoed te worden (bijvoorbeeld aankoop materiaal, huur lokalen). Bij annulatie tot 7 dagen vooraf, dient 15% van het overeengekomen bedrag betaald te worden. Bij annulatie minder dan 7 dagen vooraf, is het volledige bedrag verschuldigd. 
jkg ELEMENT vzw kan de overeenkomst ten allen tijde kosteloos annuleren.

verplaatsing naar een andere datum

Indien de tegenpartij de uitvoering van de overeenkomst wilt verplaatsen naar een andere datum, dient dit schriftelijk te worden meegedeeld. Bij verplaatsing tot 14 dagen vooraf, is er geen kost verschuldigd. Bij verplaatsing van minder dan 14 dagen vooraf, is een vergoeding van 15% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

betaling

Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving op de bankrekeningnummer vermeld op de factuur.
Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd.

btw

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling.

verkoop van tickets

De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de ticket-aankoop, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden. jkg ELEMENT vzw heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

jkg ELEMENT vzw handelt als organisator voor eigen opvoeringen en evenementen. jkg ELEMENT vzw treedt tevens op als dienstverlener, inzake ticketverkoop, voor de eigen opvoeringen en evenementen.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast of verplaatst naar een andere datum. Gelieve in dat geval de bevestigingsmail met de e-tickets terug te mailen naar info@jkg-element.be met vermelding van je rekeningnummer.

Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met tickets ten laatste de dag VOOR het evenement via e-mail aan info@jkg-element.be gemeld worden.

Onze producten o.a. tickets, beeldmateriaal, teksten … blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden. Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013 is verboden: de regelmatige doorverkoop van tickets, de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop, de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest, de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop. Elke overtreding of inbreuk zal worden vervolgd. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties zoals bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

informatie op deze website

jkg ELEMENT vzw wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website.

privacy

algemene privacyverklaring

jkg ELEMENT vzw hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. jkg ELEMENT vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Als jkg ELEMENT vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van onze activiteiten en om je te informeren en op de hoogte te houden over onze activiteiten.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij koepelorganisatie OPENDOEK, en treden wij dus op als verwerkers voor OPENDOEK. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden, met name over het verzekeren van onze leden.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens, of over deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

in het kort

Als lid, als klant of in een andere hoedanigheid ga je uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken zoals gevraagd in het registratieformulier, contactformulier of andere formulieren op deze website. jkg ELEMENT vzw behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Conform de wettelijke bepalingen heeft jkg ELEMENT vzw de mogelijkheid om je adressen op te nemen in de databank van jkg ELEMENT vzw. Zij kunnen tevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Iedereen die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek. 

in detail

jkg ELEMENT vzw verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om te kunnen deelnemen aan de activiteiten jkg ELEMENT vzw in welke hoedanigheid dan ook; om leden, ouders en sympathisanten te kunnen informeren over (de werking van) onze groep (via nieuwsbrieven, uitnodigingen …); om leden te kunnen verzekeren tijdens activiteiten van de groep; om subsidies te kunnen verkrijgen van de gemeente, de provincie en andere mogelijke kanalen; om correcte gegevens te kunnen verstrekken naar aanleiding van activiteiten (o.a. betaling, aanvangsuur …); voor archiefdoeleinden; voor het bekomen van prospectiedoelgroepen voor de ledenwerving, het opzetten van ledenwervingstrajecten en het verzenden van mailings voor giften- en ledenwerving; voor het beheer en de opvolging van het vrijwilligersbestand en de bestuursmandaten; voor het organiseren van cursussen en workshops; voor statistisch onderzoek om onze werking te evalueren en te verbeteren; voor de boekhouding en het beheer van klanten en leveranciers.

Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen:

Leden, vrijwilligers, deelnemers en lesgevers: naam, adres en contactgegevens, persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum); financiële gegevens (zoals rekeningnummer), gevolgde opleidingen en overige info zoals interessegebieden of de reden van opzegging van het lidmaatschap.

Abonnees nieuwsbrieven: naam, mailadres en voorkeuren nieuwsbrieven.

Sponsors: naam, adres en contactgegevens en financiële gegevens (zoals rekeningnummer en betaalgegevens).

Klanten: naam, adres en contactgegevens, bestelinformatie en gegevens voor kortingscodes.

Bezoekers website: bij elk bezoek aan onze website verzamelt jkg ELEMENT vzw persoonlijke informatie die nodig is om een optimale werking van de site te garanderen. jkg ELEMENT vzw maakt daarvoor gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens je websitebezoek op de harde schijf van jouw computer worden gezet. Ze bevatten informatie die je bij een volgend bezoek aan onze website niet opnieuw moet ingeven. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Als je dat niet wilt, kan je via de browserinstellingen op je computer reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

Door je kind in te schrijven bij jkg ELEMENT vzw geef je als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden de toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

Leden en bezoekers van onze activiteiten gaan ermee akkoord dat jkg ELEMENT vzw foto’s en video’s mag maken, zelf of via opdracht aan een derde, en deze foto(‘s) kan gebruiken in de  algemene communicatie, als promotie en de foto(‘s) kan verspreiden naar derden, zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht is verschuldigd.

beveiliging

jkg ELEMENT vzw beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. De gegevens die je aan ons bezorgt, zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of omwille van wettelijke verplichtingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het opslaan van gegevens die we nodig hebben voor onze werking (Google Drive) en de hosting van onze website (One.com). Verderop vindt u nog andere partners meer in detail. Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement. Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

jkg ELEMENT vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is. Een aantal gegevens houden we bij voor onbepaalde duur om je bv. te kunnen uitnodigen voor een reünie of een jubileum.

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Gegevens die digitaal worden opgeslaan, zijn enkel toegankelijk voor bevoegde personen. Iedereen die namens jkg ELEMENT vzw toegang heeft tot de ledenadministratie, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn.

Bij verkoopformulieren worden technische data verzameld, zoals de betaalmethode, maar de betaling verloopt via het erkend en beveiligd betaalplatform Mollie, waardoor er geen gevoelige gegevens worden opgeslagen. Pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s en afbeeldingen). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Om e-mails naar je te versturen, gebruiken we je naam en e-mailadres. Deze site kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren. Geen andere identificeerbare informatie wordt bijgehouden.

Deze website is beschermd door reCAPTCHA en daardoor zijn de Google privacy en voorwaarden van toepassing. De website verzamelt ook anonieme gebruiksgegevens via Google Analytics. De servicevoorwaarden vind je hier.

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van Brussel bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

bij vragen, neem contact op met:

jkg ELEMENT vzw | Leuvensestraat 116, 1800 Vilvoorde | 0471 73 97 18 | info@jkg-element.be

jkg ELEMENT vzw kan haar algemene voorwaarden en privacyverklaring steeds aanpassen. Datum van laatste wijziging: 16/10/2020.