Algemene voorwaarden & privacy


Verkoopsvoorwaarden

De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de ticket-aankoop, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden. jkg ELEMENT vzw heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

jkg ELEMENT vzw handelt als organisator voor eigen opvoeringen en evenementen. jkg ELEMENT vzw treedt tevens op als dienstverlener, inzake ticketverkoop, voor de eigen opvoeringen en evenementen.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast of verplaatst naar een andere datum. Gelieve in dat geval de bevestigingsmail met de e-tickets terug te mailen naar info@jkg-element.be met vermelding van uw rekeningnummer.

Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met tickets ten laatste de dag VOOR het evenement via e-mail aan info@jkg-element.be gemeld worden.

Onze producten o.a. tickets, beeldmateriaal, teksten … blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden. Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013 is verboden: de regelmatige doorverkoop van tickets, de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop, de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest, de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Informatie op deze website

jkg ELEMENT vzw wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website.

Privacy

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd in het registratieformulier. jkg ELEMENT vzw behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Conform de wettelijke bepalingen heeft jkg ELEMENT vzw de mogelijkheid om uw adressen op te nemen in de databank van jkg ELEMENT vzw. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van Brussel bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

 

jkg ELEMENT vzw
Leuvensestraat 116
1800 Vilvoorde
0496/67.23.61